Persbericht


Renesse, 8 juli 2022 

Nieuwe organisatiestructuur voor Stichting Renesse 

Stichting Renesse heeft sinds 1 juli 2022 een nieuwe organisatiestructuur om te komen tot een toekomstbestendige, slagvaardige organisatie. De bestuurlijke organisatie, bestaande uit vijf bestuursleden, drie toezichthouders en een directie wordt losgelaten. 

Hiervoor in de plaats komt een Raad van Toezicht met drie leden en één directeur- bestuurder. 

Verdere professionalisering 

“De keuze voor een vereenvoudigde bestuursstijl is een logische stap in het streven naar efficiëntie en een verdere professionalisering van de organisatie. Om snel en daadkrachtig te kunnen functioneren is de huidige bestuurlijke organisatie qua omvang verkleind, omdat we 

ons vooral willen richten op het uitvoeren van de kernactiviteiten,” zegt Ad Verseput, voorzitter van de Stichting Renesse. 

De huidige directeur van Stichting Renesse, Matthijs Heeres, wordt directeur-bestuurder en blijft daarmee eindverantwoordelijk voor de realisatie van de stichtingsdoelstellingen. De Raad van Toezicht kan gevraagd en ongevraagd adviseren en wordt strategisch betrokken. 

Per 1 juli 2022 bestaat de Raad van Toezicht uit: Ad Verseput, Adri Geleijnse en mr. Mariëtte van Veeren, die elk hun eigen expertise inbrengen. Om extra werkzaamheden in de overgangsfase op te kunnen vangen, zal huidig secretaris Rinus Dalebout tot 1 november 2022 aanblijven. Mocht er in de toekomst aanleiding toe zijn, dan kan het bestuur of Raad van Toezicht worden uitgebreid. 

Organisatie van betekenis 

Stichting Renesse is een organisatie van betekenis. Ze is diep geworteld in de samenleving en heeft een spilfunctie op het vlak van erfgoedbehoud, cultuur, educatie, toerisme, recreatie en sport. De Stichting investeert bij voorkeur in initiatieven die de gemeenschapsvorming en de betrokkenheid van mensen op het eiland versterken. Voor veel verenigingen en stichtingen is Stichting Renesse dan ook een belangrijke steunpilaar om hun activiteiten mogelijk te maken. De nieuwe organisatiestructuur verandert niets aan de huidige voorwaarden voor het verlenen van financiële steun. Op termijn zal ook Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland, een zustermaatschappij van Stichting Renesse, een vergelijkbare organisatiestructuur krijgen. 

————————————————————————————————————— 

Noot voor de redactie: 

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Renesse:
de heer Ad Verseput | telefoonnummer: 06 51 50 51 35/0111 46 12 52 of info@stichtingrenesse.nl