Financiële steun


Voorwaarden voor het verlenen van financiële steun

Statutair is bepaald dat financiële steun kan worden gegeven aan organisaties, die activiteiten verrichten op het gebied van recreatie, toerisme, cultuur, educatie en sport. Deze steun bestaat in de meeste gevallen uit het verlenen van eenmalige subsidies. Voor een éénmalige bijdrage kan een verzoek worden ingediend. Lees hieronder de richtlijnen voor het verlenen van financiële steun. Vorig jaar kende de Stichting Renesse heel wat incidentele bijdragen toe.

In bijzondere gevallen wordt structureel bijgedragen in de exploitatie.

RICHTLIJNEN INZAKE HET AANWENDEN VAN GELDEN VAN DE STICHTING RENESSE

Doelstellingen

De Stichting Renesse heeft o.a. ten doel: Het ondersteunen van activiteiten binnen de Gemeente Schouwen-Duiveland op het gebied van recreatieve, toeristische, culturele of sportieve aard of een combinatie hiervan.

Wijze van aanwending gelden

 1. Gelden kunnen beschikbaar worden gesteld in de exploitatie van een instelling of organisatie.
 2. De Stichting Renesse kan gedurende een periode één of meerdere onderhoudsmedewerkers aan een instelling of organisatie beschikbaar stellen en de daarmee gepaard gaande kosten voor haar rekening nemen.
 3. De Stichting Renesse kan incidenteel een bedrag beschikbaar stellen aan een instelling of organisatie indien deze een éénmalige activiteit wil ontplooien, passend binnen de criteria van de Stichting Renesse.
 4. De Stichting Renesse kan een instelling of organisatie een geldlening verstrekken tegen een gereduceerd tarief of een renteloze lening ter beschikking stellen.
 5. De Stichting Renesse kan overige bijdragen verstrekken, c.q. schenkingen doen, passend binnen de criteria van de Stichting Renesse.

Bepalingen / Criteria

 1. Er is sprake van 3 soorten bijdragen:
  1. Een structurele exploitatiebijdrage. Dit is een bijdrage op basis van het jaarlijks terugkerende exploitatietekort van een instelling of organisatie die ook op basis van dit tekort wordt afgerekend. Ook kan een vast bedrag in het jaarlijkse exploitatietekort worden verstrekt.
  2. Een éénmalige bijdrage. Dit is een bijdrage welke betrekking heeft op éénmalige vooraf bepaalde activiteiten of producten van een instelling of organisatie.
  3. Een bijdrage in de vorm van het beschikbaar stellen van personeel van de Stichting Renesse aan een instelling of organisatie.
 2. In het algemeen wordt slechts een bijdrage of worden slechts bijdragen verstrekt aan instellingen of organisaties die krachtens hun doelstellingen en zoals blijkt uit hun feitelijke werkzaamheden belangen behartigen op het gebied van recreatie, sport, cultuur, educatie en/of toerisme en een algemeen belang dienen. Tevens dienen de activiteiten aan te sluiten bij de doelstellingen van de Stichting Renesse.
 3. Wijzigingen in statuten, stichtingsakte enz. of het wegvallen van de reden waarom een schenking of een bijdrage is verstrekt, dienen door de instelling of organisatie direct ter kennis van de Stichting Renesse te worden gebracht. Dit dient eveneens te geschieden bij het opheffen van een instelling of organisatie, welke een bijdrage, bijdragen of een schenking heeft ontvangen.
 4. De Stichting Renesse kan eisen stellen aan een instelling of organisatie ten aanzien van de indieningtermijn van een kostenbegroting voor de activiteit waarvoor een bijdrage of bijdragen worden gevraagd.
 5. Toekenning van structurele, éénmalige bijdragen en/of schenkingen en het beschikbaar stellen van personeel vindt in beginsel plaats door het Bestuur van de Stichting Renesse, gebaseerd op de voor enig jaar ter zake vastgestelde begroting.
 6. Ingeval verzoeken om bijdragen of schenkingen bij de Stichting Renesse worden gedaan en het besluit van de Stichting Renesse is positief, gelden de volgende criteria en dienen desgewenst onderstaande stukken te worden overlegd:
  • Doelstelling van de instelling of organisatie.
  • Beoogde activiteiten en/of producten.
  • Een werkingssfeer binnen de Gemeente Schouwen-Duiveland.
  • Rechtsvorm van de aanvrager.
  • (Aantoonbare) behoefte.
  • Inbreng in de kosten door de overheid en/of derden.
  • Het resultaat.
  • Het democratische gehalte van de aanvrager.
  • Een concrete omschrijving van de activiteiten en/of producten waarvoor een bijdrage of schenking wordt gevraagd.
  • De termijn waarbinnen de activiteiten plaatsvinden.
  • De beoogde personele- en/of materiële middelen.
  • Een Rekening van Lasten en Baten incl. Balans van het voorgaande boekjaar.
  • Een Begroting van Lasten en Baten voor het lopende of komende boekjaar.
  • Een méérjarenraming.
  • Een afschrift van de statuten en reglementen van de om een bijdrage/schenking verzoekende instelling of organisatie.
  • Een omschrijving van de organisatievorm van de aanvrager, voorzover niet reeds is vervat in de statuten van de instelling of organisatie.
 7. De Stichting Renesse kan voor een periode, langer dan een jaar een bijdrage verlenen en kan eisen stellen aan de duur van de bijdrage.
 8. Indien de jaarlijkse of éénmalige bijdrage door de Stichting Renesse aan een instelling of organisatie € 25.000,00 of méér bedraagt, kan een Balans en een Rekening van Lasten en Baten, voorzien van een getrouwheidsverklaring van een accountant of administratieconsulent worden verlangd.
 9. Het is een bijdrage-ontvangende instelling of organisatie niet toegestaan bedragen en/of goederen om niet aan derden ter beschikking te stellen, behoudens vooraf verkregen toestemming van de Stichting Renesse.
 10. Aan het verstrekken van bijdragen door de Stichting Renesse dient een overeenkomst ten grondslag te liggen. In deze overeenkomst kan een ontbindende voorwaarde worden opgenomen ten aanzien van het eenzijdig beëindigden van het verstrekken van bijdragen door de Stichting Renesse.
 11. Eventuele problematiek ten aanzien van schenkingsrecht of het al dan niet vallen onder het Omzetbelastingregime dient door de bijdrage-ontvangende instelling of organisatie zelf te worden opgelost.
 12. Door het bestuur van de Stichting Renesse kunnen nadere regels worden gesteld ten aanzien van de inhoudelijke beoordeling van verzoeken om bijdragen of schenkingen voor restauraties van monumenten en het in stand houden van het culturele erfgoed op Schouwen-Duiveland:
  • Voor het reguliere onderhoud worden geen subsidies of bijdragen verleend.
  • Slechts objecten met een cultuurhistorische waarde, niet zijnde gebouwen, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie of bijdrage.
  • Subsidies of bijdragen kunnen uitsluitend worden verstrekt aan niet-natuurlijke personen zonder winstoogmerk, niet zijnde (semi)overheidslichamen, die eigenaar zijn van het object.
  • Het object dient voor het publiek overwegend zichtbaar en/of toegankelijk te zijn.
  • De hoogte van het jaarlijks maximaal te besteden bedrag t.b.v. monumenten en cultureel erfgoed wordt ieder jaar in de Begroting van de Stichting Renesse vastgelegd.
  • De aanvrager / eigenaar dient het object na restauratie in goede staat te houden, zulks ter beoordeling van de Stichting Renesse.
  • De subsidie- of bijdrage-ontvanger dient aan het publiek kenbaar te maken dat de restauratie door ondersteuning van de Stichting Renesse tot stand is gekomen.
  • Het subsidiebedrag wordt (deels) verstrekt na overlegging van bewijsstukken.
  • Objecten of onderdelen hiervan welke geheel onder een subsidieregeling van de overheid vallen worden niet door de Stichting Renesse gesubsidieerd.
  • Voorfinanciering van subsidieabele kosten kan tot de mogelijkheden behoren.
  • In incidentele gevallen kan ook een natuurlijk persoon als een bijdrage- ontvangende instelling of organisatie worden aangemerkt.

Afronding

Deze notitie is een leidraad ten aanzien van het beschikbaar stellen van gelden door de Stichting Renesse, doch aan dit beleidsstuk kunnen geen rechten worden ontleend.

Renesse, 24 juni 2008.